11.2017
שימוע לעובד לפני פיטורים

humeri_sharon

בפסיקה ענפה נקבעה חשיבותה של זכות השימוע והטיעון לעובד בטרם פיטוריו – הן מן הפן המהותי והן מן הפן הפרוצדוראלי.

יודגש – כי זכות השימוע חלה על כל מקומות העבודה ועל כל סוגי המעסיקים – לרבות מעסיקים פרטיים.

במהלך השנים יצר וקבע בית הדין לעבודה, בפסיקה ענפה, מספר רב של כללים בהתייחס לאופן עריכת וביצוע שימוע כדין :
1. על המעסיק חלה החובה להודיע לעובדו – באופן מפורש על הכוונה לערוך לו שימוע לפני פיטורים – וכן להודיע לו – שדבריו שיושמעו ויועלו על ידו במהלך השימוע יילקחו בחשבון לצורך ההחלטה הסופית בעניין. זימון העובד לשימוע – יהיה בכתב.
2. ההזמנה לשימוע תהיה מראש – מספר ימים קודם למועד קיומה – זאת בכדי לאפשר לעובד להתארגן ולהיערך כראוי לשימוע. ככל שהעובד מבקש לדחות את מועד השימוע בכדי שיוכל להיערך אליו – על המעסיק לעשות כל שניתן ולהיענות לבקשת העובד.
3. בהזמנת העובד לשימוע – חלה על המעסיק החובה לגלות, להבהיר ולפרט בפני העובד את כל הטענות נגדו, את כוונותיו של המעסיק, מהן העילות והראיות לכך – תוך הפניה לאירועים ספציפיים ומועדים ולא בטענות כלליות.
4. המעסיק מחויב למסור ולתת לעובד, קודם לביצוע השימוע, את כל המידע ואת כל המסמכים הרלבנטיים שעל בסיסם הוא מתכוון ומסתמך לביצוע השימוע והטענות שהועלו נגד העובד.
5. יש להודיע לעובד שהוא רשאי להגיע ולהיות מיוצג בשימוע ע"י עו"ד מטעמו או כל אדם אחר.
6. במהלך השימוע – המעסיק מחויב לתת לעובד להעלות את טענותיו ולהתבטא ללא לחץ ובחופשיות כנגד כל הטענות שהועלו כנגדו. המעסיק נדרש להעלות ולהשמיע בפני העובד כל טענה שעלתה כנגדו ולאפשר לעובד להגיב עליהן – גם אם הטענות כבר ידועות לעובד.
על המעסיק החובה לשמוע את טענות העובד בתום לב – תוך כוונה לייחס לטענותיו ולדבריו של העובד חשיבות ולא כדי לצאת ידי חובה לאחר שההחלטה התקבלה כבר.
7. יש לתעד ולרשום את שיחת השימוע בפרוטוקול אשר יכלול, בין היתר, ציון תאריך השימוע והנוכחים בו – הפרוטוקול יכלול את תגובתם וטענותיהם של הצדדים -המעסיק והעובד – לרבות מי מטעמו של העובד ואת הטענות שהשמיע והעלה, המעסיק והעובד יחתמו על הפרוטוקול לאחר קריאתו. המלצתנו – כי השימוע יהיה מוקלט.
8. לאחר השימוע – על המעסיק לשקול את הטענות שהועלו ע"י העובד באופן כן ואמיתי – טרם קבלת ההחלטה בנוגע לפיטוריו. ככל שהוצא מכתב פיטורים מבעוד
מועד – או מכתב פיטורים יימסר לעובד מיד לאחר השימוע – הרי ששמורה לעובד הזכות לטעון בפני בית הדין לעבודה – כי ההחלטה לפטרו התקבלה מבעוד מועד – השימוע היה למראית עין.
9. ככל שבמקום העבודה יש ועד עובדים וככל שהעובד מעוניין – יצטרף לשיחת השימוע נציג הוועד.
10. כמובן שיש לשמור את כל המסמכים, ההתכתבויות, מכתב הזימון לשימוע, פרוטוקול השימוע (ההקלטה אם השימוע הוקלט) או כל מסמך אחר בנושא שהיו בין המעסיק לעובד ולכל מי מטעמו.

ככל שלא מתקיימים התנאים שהובאו ברשימה לעיל, רשאי העובד לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה בדרישה כי הפיטורים יבוטלו, או לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין – אי עריכת שימוע או אי עריכת שימוע כהלכתו.

בעניין זה נוסיף, כי סכום הפיצוי אינו קבוע בכל תביעה – רכיב תביעה זה משתנה בהתאם לנסיבות המקרה, ותק העסקת העובד וכו' ועשוי להגיע למספר משכורות של העובד.

לשאלות ולהבהרות בעניין, ניתן לפנות לעו"ד שרון חומרי בטלפון 03-5075170 ו/או במייל h.sharon@012.net.il

יובהר, כי הדברים שמובאים לעיל, ע"י עוה"ד, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי אלא מהווה סקירה כללית וכי ההסתמכות על המידע שנמסר על ידי עוה"ד הינו באחריות המשתמש בלבד, וכי המאמר וההמלצות שבו, שניתנות ע"י עוה"ד אינן ממצות, אינן בגדר חוות דעת משפטית וכי הן מבטאות התרשמות ראשונית שאין בצידה כל אחריות מקצועית, ראוי לפנות לעורך דין ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים בעניין.


                                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                            שרון חומרי, עו"ד