סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 (להלן :"חוק פיצויי פיטורים") קובע, כי אם עובד התפטר מחמת הרעת תנאים בעבודה באופן מוחשי או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, התפטרותו לא תשלול ממנו את זכאותו לקבלת פיצוי פיטורים אלא הוא יהיה זכאי לקבלם.
וכלשון הסעיף בחוק פיצויי פיטורים:

סעיף 11 (א):
"התפטר עובד מחמת הרעת תנאים בעבודה באופן מוחשי, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים"
בע"ע 354.1/07 אחים אוזן – חברה לבנייה פיתוח וייזום בע"מ נ' ולי טקין ואח' אשר ניתן ביום 27.1.2010

סוכמה ההלכה, כדלקמן:

"הזכאות לפיצויי פיטורין על פי סעיף 11(א) מותנית בשלושה תנאים מצטברים : ראשית צריך שאכן תתקיים "הרעה מוחשית בתנאי העבודה", שנית, כאשר מדובר בהרעה שבידי המעסיק לשנות, כך שלא תתקיים יותר, חובה על העובד העומד להתפטר בגינה, להעמיד את המעסיק על כוונתו, כך שתהא לו הזדמנות להפסיק ולתקן את הרעת תנאים בעבודה ורק אם ימנע המעסיק מלעשות זאת יחול על ההתפטרות סעיף 11(א) (ראה דב"ע נג/210-3 אהרון רביוב - נאקו שיווק בע"מ ואח', פד"ע כ"ז, 514). לתנאי זה נקבע חריג, לפיו כאשר ברור על פניו שאין בידי המעסיק לשנות ולתקן את ההרעה, אין לדרוש מהעובד שיתרה במעסיק (ראה דב"ע נו/228-3 רשות מעונות מרגלית - עליזה כהן (לא פורסם). התנאי השלישי לזכאות על פי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים הינו קשר ישיר בין ההתפטרות להרעת התנאים בעבודה. כדברי בית דין זה בדב"ע לו/123-3 מדינת ישראל - שלום לבבי, פד"ע ח', 261)."

אם כן, בכדי שהתפטרותו של עובד המתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או מחמת נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, תזכה אותו בקבלת פיצויי הפיטורים, עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים :
1. יש להוכיח, כי אכן הייתה  הרעת תנאים בעבודה בצורה מוחשית או נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, הרעה מוחשית עד כדי כך שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו או שניתן יהיה לייחס למעביד, כי רצה להתפטר מן העובד.
2. על העובד לתת התראה מפורשת וסבירה לפני הפיטורים למעסיק, לפיה בדעתו ובכוונתו להתפטר באם המעסיק לא יתקן את המצב. התראה זו ניתנת למעסיק בכדי שלאחרון תהיה הזדמנות לתיקון המצב.
3. יש להוכיח קשר סיבתי, קשר ישיר, בין ההתפטרות לבין הרעת תנאים בעבודה או הנסיבות האחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו שביחסי העבודה. זאת אומרת כי הרעה המוחשית בתנאי העבודה או הנסיבות האחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו שביחסי העבודה, הם שגרמו לעובד להתפטר ולא הייתה התפטרות בשל טעמים אחרים.

מהי הרעת תנאים בעבודה בצורה מוחשית או מהן הנסיבות האחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו?
מושג הרעת תנאים בעבודה בצורה מוחשית או נסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו טרם הוגדרו בחוק, אולם בעניין זה ניתנו פסקי דין רבים ובהם כמה קריטריונים מנחים שאותם יש לבחון בכל מקרה ומקרה ובאופן ספציפי של כל עובד ועובד.

להלן מספר דוגמאות ומקרים בהם נקבע ע"י בתי הדין הנכבדים, לאחר שבחנו את המקרים, כי בנסיבות שהתקיימו שם, המדובר בהרעת תנאים מוחשית ובנסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו ומשכך התפטרותו של העובד מזכה אותו בפיצויי פיטורים:
- הפחתת שכר באופן חד צדדי.
- שלילת הטבה של רכב צמוד לשימוש הפרטי של העובד.
- פגיעה והעלבת העובד.
- שינוי תנאי העבודה של העובד באופן חד צדדי.
- בנסיבות מסוימות, שינוי מקום העבודה של העובד.
- אי תשלום שכר בגין שעות נוספות.
- התפטרות בעקבות הטרדה מינית.
- התפטרות מאחר ושכרו של העובד לא עודכן והועלה גם לאחר שהיו תוספות יוקר מעת לעת.

הרשימה לעיל של הרעת תנאים בעבודה, הנה חלקית, אינה מלאה ואינה ממצה וניתנה לשם הדוגמא בלבד. ישנם מקרים נוספים בהם נקבע, כי המדובר בהרעת תנאים מוחשית ובנסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו ומשכך העובד זכאי לפיצויי פיטורים, אך קצרה היריעה מלהכיל את כולם.
עובד המעוניין להתפטר בדין מפוטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו וכמי שלא הסכים עם הנסיבות ותנאי העבודה החדשים, עליו לפעול ולעשות זאת בהקדם האפשרי וזאת על מנת שהשתהותו לא תיחשב, כי הוא הסכים והשלים עם הנסיבות החדשות ועם תנאי העבודה החדשים ובכך יהיה מנוע מלתבוע.
עו"ד שרון חומרי, בעל מוניטין רב בתחום ובקיאות רבה בעולם המשפט, דיני העבודה והרעת תנאים בעבודה הוא יעמוד לשירותך עד לפתירת התיק והשגת המטרות המשפטיות שהוצבו בנושא.
יובהר, כי הדברים שמובאים לעיל, ע"י עוה"ד, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי וכי ההסתמכות על המידע שנמסר על ידי עוה"ד הינו באחריות המשתמש בלבד, וכי המאמר וההמלצות שבו, שניתנות ע"י עוה"ד אינן ממצות, אינן בגדר חוות דעת משפטית וכי הן מבטאות התרשמות ראשונית שאין בצידה כל אחריות מקצועית, ראוי לפנות לעורך דין ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים בעניין.