שרוןישנם מקרים רבים בהם אדם מועסק כפרלינס בעסק כזה או אחר.

לאורך השנים נקבעו בפסיקה מבחנים שונים על מנת לבחון קיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הפרילנס למעסיק : "מבחן הפיקוח", "מבחן ההשתלבות" ו "מבחן המעורב".

בפסק דין סעש (ת"א) 16155-11-13 עודד נצר נ' סוקוניק ושות' בע"מ, שניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בו נדרש בית הדין האזורי לעבודה לבחון ולקבוע האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, נקבע, כי במכלול המבחנים נוטה הכף להכיר בקיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים.

למרות שבית הדין קבע, כי התקיימו במקרה זה יחסי עובד ומעסיק, הוסיף בית הדין הנכבד והתייחס לאי עריכת השימוע כדלקמן :

"…הנתבעת לא ערכה לתובע שימוע. גם אם סברה הנתבעת כי לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, הרי שעל פי כללי הצדק הטבעי גם בהפסקת התקשרות שהייתה לתקופה ממושכת, יש מקום לשמוע את נותן השירות"

בית הדין הפנה גם לדברים שנקבעו בפס"ד תא (ת"א) 1044/08 ארגון סוכני הדואר ו-44 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ :

"בחנתי את השאלה האם היה על הנתבעת לקיים שימוע לתובעים לפני ביטול ההסכמים עם כל אחת ואחד מהם. סקרתי בהרחבה את יסודות חובת השימוע או הזכות לטיעון, עמדתי על זכות השימוע במשפט המנהלי, במשפט העבודה ובמשפט החוקתי. כן עמדתי על חובת השימוע במשפט הפרטי, מכוח עקרון תום הלב. בהמשך פרק זה דנתי במקור לזכות השימוע של התובעים, וקבעתי, כי בהינתן העובדה כי מדובר ביחסים חוזיים, המקור לחובת השימוע, היא בזכותם החוקתית של הסוכנים לכבודם, המיובאת למשפט הפרטי באמצעות החובה לקיים חוזה בתום לב (כאמור בסעיף 39 לחוק החוזים). קבעתי, כי אמנם התובעים הם אלו שהפרו את החוזה, ולנתבעת הייתה זכות לבטל את החוזים. עם זאת קבעתי, כי מימוש זכות הביטול נעשה בחוסר תום לב בהעדר שימוע. בהמשך דנתי ודחיתי את כל טענות חברת הדואר לפיהן לא היה עליה לערוך שימוע". (תא (ת"א) 1044/08 ארגון סוכני הדואר ו-44 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ, ניתן ביום 25.1.2016 – פורסם המאגרים האלקטרוניים. שם עמ' 10).

…"

משכך, נמליץ לכל מי שמועסק כפרילנס, לבחון באם בנסיבות החלות עליו, יש להכיר בו כמי שיש לו יחסי עובד ומעסיק ומשכך יהיה זכאי למלוא הזכויות ככל עובד שכיר אחר, כך למשל הזכויות להן יהיה זכאי – תשלום פיצוי פיטורים, הפרשות סוציאליות, דמי הבראה, חופשה, נסיעות, שעות נוספות, דמי מחלה, הזכויות הנוספות החלות באותו הענף בו הוא עוסק ולרבות לעריכת השימוע בהפסקת ההתקשרות עמו.

כאמור לעיל, בהתייחס לעריכת השימוע בהפסקת ההתקשרות עמו – גם אם הוא לא זכאי לזכויות כעובד שכיר, אלא מועסק כפרילנס.

לשאלות ולהבהרות בעניין, ניתן לפנות לעו"ד שרון חומרי בטלפון 03-5075170 ו/או במייל h.sharon@012.net.il


יובהר, כי הדברים שמובאים לעיל, ע"י עוה"ד, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי וכי ההסתמכות על המידע שנמסר על ידי עוה"ד הינו באחריות המשתמש בלבד, וכי המאמר וההמלצות שבו, שניתנות ע"י עוה"ד אינן ממצות, אינן בגדר חוות דעת משפטית וכי הן מבטאות התרשמות ראשונית שאין בצידה כל אחריות מקצועית, ראוי לפנות לעורך דין ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים בעניין.

בכבוד רב,

שרון חומרי, עו"ד

3941-min