201409.21
33

הליך גילוי מרצון – באופן אנונימי – הוראת שעה

ביום 7.9.2014, פרסמה רשות המיסים, שמעוניינת לעודד את כלל העוסקים, היחידים ובעלי התפקידים בתאגידים שעברו על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת, נוהל גילוי מרצון, אשר יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2016.

היתרון בפניה מוקדמת בגילוי לרשות המסים, הינו שבמקרה שבו נישום מדווח מיוזמתו ועומד בתנאי הגילוי, מנטרל הוא, בתנאים מסוימים, את החשיפה הפלילית. כלומר, לא יוגש כנגדו כתב אישום, ולא ינקטו כנגדו סנקציות פליליות.

במסגרת הפרסום, פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון אנונימיות לתקופה של שנה מיום הפרסום, תקופה זו הוארכה ע"י רשות המסים, כך שהמועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הוראת השעה בנוהל הוא עד ליום 31.12.2016, והכל, בכפוף לתנאים כפי שנקבעו בהוראת השעה, תוך שהיא מעודדת ומסירה את גדול החששות שקיים לכל אותם אזרחים שמעוניינים לבצע גילי מרצון ומתן תמריץ להגיע ולגלות באופן אנונימי!

אם כן במה דברים אמורים?

על פי הוראת השעה הנ"ל, מאפשרת רשות המסים לתושבי ישראל לפנות אליה באופן אנונימי, בהתייחס לכל מקורות ההכנסה שלהם, ההון, הנכסים, הכספים והפעילות הפיננסית שלהם בארץ ובחו"ל, אשר לא דווחו במועד ו/או בכלל ואשר לא שילמו מס עד היום, בהתייחס לכל המקורות והפעילות דלעיל, ככל שקמה חבות, ולבצע הליך של גילוי מרצון – אנונימי.

כאמור, הוראת השעה, מאפשרת לבצע הליך גילוי מרצון – אנונימי, מבלי למסור את פרטי המבקש, אשר אלה יימסרו אך ורק לאחר שתתברר חבות המס, ז"א אף ניהול ההליך השומתי – האזרחי מתבצע באופן אנונימי!

לאחר בירור חבות המס, ייחשף שם הנישום ורשות המסים תבדוק האם בקשת הנישום עומדת בתנאי הוראת השעה ובתנאי הוראות נוהל "גילוי מרצון" תבדוק ותאמת את הגרסה, העובדות, הנתונים, המסמכים והראיות אשר הונחו ונמסרו לה בהליך ה"גילוי מרצון האנונימי" והליך בירור חבות המס שנערך באופן אנונימי וככל שאלה יתבררו כלא נכונים, לא מלאים, חסרים ו/או לא תומכים בגרסת המבקש שבבקשה וככל שלא התקיימו הוראות "נוהל גילוי מרצון" וההוראות הקבועות בהוראת השעה – רשות המסים לא תחתום על ההסכם עם המבקש והנזק שיגרם לו יהיה בלתי הפיך.

יוער, כי כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול האנונימי.

לדעתנו מדובר בצעד נכון שעשתה הרשות כאשר אפשרה לציבור הנישומים את הפניה האנונימית וזאת מאחר ויש בעצם מתן האפשרות לבצע פניה אנונימית, בכדי לאפשר את הבחינה המקדמית לעצם החיוב במס.

אין להתעלם מההתפתחויות שחלו לאחרונה, כך למשל בהתייחס למגעים שמנהלת מדינת ישראל לקבלת מידע אודות ישראלים המחזיקים בבעלותם חשבונות בנק וכספים בחו"ל, שינוי אמנות חילופי המידע, קו הצדק, פניית רשות המסים לאחרונה ל כ- 100,000 אזרחים, בבקשה, כי אלו ידווחו לה באמצעות טופס 5329 – דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל וכיוצא באלה פעולות שמדינת ישראל מבצעת.

המלצתנו, היא להקדים ולפנות אל רשות המסים ולהסדיר את הדיווח במסגרת הליך "גילוי מרצון" וזאת בטרם רשות המסים תגיע ותפנה אל אותם נישומים לגביהם התקבל ו/או עלול להתקבל המידע בדבר הפעילות הפיננסית, הונם ונכסיהם בארץ ובחו"ל.

הליך הגילוי מרצון לכשעצמו הינו הליך מורכב ועדין ונכון לנקוט בו בליווי של עורך דין הבקיא בליווי הליכים מסוג זה.

המלצתנו לקבלת יעוץ וליווי משפטי במקרים אלה מקורה גם בחיסיון המוענק ללקוח במסגרת יחסי עו"ד – לקוח וזאת להבדיל מהסתייעות ברואי חשבון ויועצי מס להם לא מעניק החוק חיסיון, בהיוועצות ובליווי כאמור לעיל.

כמו כן המלצתנו, לנצל את ההזדמנות הזו שניתנה ע"י רשות המסים בהוראת השעה ולהגיש בקשת גילוי מרצון אנונימית.

משרדנו המלווה פניות רבות בהליך של גילוי מרצון, רואה בהוראת השעה זו שפורסמה ע"י רשות המסים, הזדמנות מיוחדת אשר בוודאי תביא לפניות רבות מצד נישומים רבים.

משרדנו ערוך ליתן לכם מענה מידי וללוות אתכם בבקשה ל"גילוי מרצון – אנונימי" וכן לליווי בכל הליכי השומה.